Postup pri reklamácii tovaru zákazníkom

REKLAMAČNÝ PORIADOK

- Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu www.secartechnologie.sk predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka. 

- Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru. 

- Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho a to buď vyplnením reklamačného formulára na internetových stránkach predávajúceho alebo inou písomnou formou a doručí reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky alebo písomne na poštovú adresu.

Formulár obsahuje:

Meno:

Priezvisko:

Mail adresu:

Druh zakúpeného tovaru:

Dátum zakúpenia:

Výrobné číslo zakúpeného tovaru: 

- Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. 

- Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky: doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom na secarba1@secarba1.sk) a doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

 Adresa servisného strediska predávajúceho:

SECAR BRATISLAVA a.s.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
Telefón: 02 4445 2020

- Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 kalendárnych dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na:

- záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

- na spotrebný tovar ako sú batérie,....

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.

c) uplynutím záručnej doby tovaru.

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

- Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci chybný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

- Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu: výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

- Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako trikrát.- Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako štyroch rôznych odstrániteľných vád súčasne. - Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

SECAR BRATISLAVA a.s.